Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

fridaysister
8097 6fcc 390
mineło 20 lat
Reposted frommysoul mysoul viaaynis aynis
fridaysister
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viasatyra satyra
fridaysister
9709 4624 390
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viasatyra satyra
fridaysister
8435 4627 390
Reposted fromtgs tgs viasatyra satyra
fridaysister
9946 65e1 390
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viairmelin irmelin
fridaysister
1360 eeb5 390
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viairmelin irmelin
fridaysister
Reposted fromdhoop dhoop viasatyra satyra
4296 7cfb 390
Reposted fromsweetiekai sweetiekai viaaynis aynis
fridaysister
Reposted fromLane Lane viaaynis aynis
fridaysister
1185 42fc 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaynis aynis
fridaysister
2261 fbd2 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakalina21 kalina21
fridaysister
6528 deeb 390
Reposted fromnyaako nyaako viakalina21 kalina21

June 20 2017

fridaysister
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viasatyra satyra
7555 d689 390

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viaaynis aynis
8436 62e3 390
Reposted fromnikotyna nikotyna viaaynis aynis
fridaysister
1501 5b6b 390
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viaaynis aynis
4140 9e26 390
Reposted fromkasjencja kasjencja viawarkocz warkocz
2842 f8bf 390

leirelatent:

Cathedral Barcelona

Reposted fromsol-mineur sol-mineur viawarkocz warkocz
fridaysister
4336 bafd 390
Reposted fromfoods foods viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl